Reglement

 

Reglement Kwizzuth 2021

 1. Algemeen
  1.1 De organisatie van Kwizzuth is in handen van Stichting Kwizzuth Millus.
  1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.
  1.3 De organisatie en alle deelnemende teams dienen zich te houden aan wetgeving en de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen. Deze gaan altijd vóór op de overige punten in dit reglement.
 2. Teams
  2.1 Deelname aan Kwizzuth kan uitsluitend met teams van minimaal 6 en maximaal 10 personen. Indien het maximale aantal deelnemers gelimiteerd moet worden door RIVM-richtlijnen, zal de Kwizzuth-organisatie met een passende oplossing komen.
  2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient een mobiel telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden. De opgegeven teamleden zijn allen 18 jaar of ouder.
  2.3 Een captain mag geen partner of thuiswonend gezinslid van een van de bestuursleden van Kwizzuth zijn.
  2.4 De teamcaptain van het team is woonachtig in Milheeze en is minimaal 18 jaar oud.
  2.5 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via het doorgegeven telefoonnummer en e-mailadres. Er zal een whatsappgroep worden aangemaakt waarin alle telefoonnummers van de teamcaptains worden opgenomen. Deze is enkel bedoeld voor berichten van de organisatie.
  2.6 De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in Milheeze en alle teamleden worden geacht vanuit deze werkplek aan Kwizzuth deel te nemen. Dit adres dient bekend te zijn bij de organisatie.
  2.7 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een e-mailbevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.
 3. Inschrijven
  3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld voor 1 oktober 2021 te versturen en het inschrijfgeld (20,00 euro) direct te voldoen.
  3.2 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
  3.3 De organisatie stelt het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient direct te worden betaald op bankrekening nummer NL13RABO0302696954 van stichting Kwizzuth Millus. Onder vermelding van je teamnaam.
  3.4 De organisatie zal pas een bevestiging van inschrijving voor een team naar de teamcaptain versturen als alle inschrijfgegevens akkoord zijn bevonden en het inschrijfgeld is ontvangen.
  3.5 Teams kunnen tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de quizavond annuleren, daarna is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk in verband met gemaakte kosten. Indien de organisatie genoodzaakt is tot annuleren, bijvoorbeeld omdat niet meer voldaan kan worden aan de geldende richtlijnen, zal het inschrijfgeld weer terug gestort worden.
 4. Deelnemen
  4.1 De organisatie stelt een vragenboek samen waarin alle vragen en opdrachten voor Kwizzuth zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond zaterdag 6 november 2021.
  4.2 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizavond tijdig het vragenboek ophaalt op de vooraf aangegeven locatie. En inlevert op het afgesproken tijdstip en afgesproken locatie. Voor het vaststellen van de tijd hanteren wij de klok van teletekst. Bij gelijke stand in punten telt de volgorde van inleveren.
  4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig inleveren.
  4.4 Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Milheeze staan er ook opdrachten en andere doe-vragen tussen die je thuis kunt uitvoeren of waarvoor je het dorp in moet.
  4.5 Voor diverse vragen en opdrachten zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks de tijdsdruk wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich houden aan de verkeersregels, rekening houdend met weersomstandigheden en andere deelnemers. De organisatie stelt het zeer op prijs als verplaatsingen te voet of met de fiets plaatsvinden.
  4.6 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.
  4.7 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld met een blauwe of zwarte pen. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.
  4.8 Noteer het teamnummer op elke bladzijde rechtsboven in de hoek.
 5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
  5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bv als het boekje niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
  5.2 Filmpjes, foto’s en “knutselwerkjes” worden gejureerd door (een deel van) de Kwizzuth-organisatie en beoordeeld op originaliteit en creativiteit. De punten van deze jury worden opgenomen in het totaaloverzicht.
  5.3 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen.
  5.4 Alle antwoorden op de vragen zullen op de website worden gepubliceerd na de prijsuitreiking.
  De uitslag van Kwizzuth Millus is bindend en staat niet ter discussie.
  5.5 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de finale-avond van Kwizzuth op zaterdag 27 november 2021.
  5.6 Voor het in ontvangst nemen van de prijs moet ten minste één lid van het winnende team aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking.
 6. Privacy
  6.1 De stichting Kwizzuth Millus verzamelt gegevens over de deelnemers van Kwizzuth. Het gaat hierbij onder andere om naam en contactgegevens van de teamcaptain en verdere informatie over het team noodzakelijk voor deelname aan Kwizzuth. De stichting Kwizzuth Millus gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het organiseren van deze dorpsquiz en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden. Op de website van stichting Kwizzuth Millus is de volledige privacyverklaring opgenomen.
  6.2 In het kader van de privacywetgeving melden wij tevens dat er tijdens de quiz- en finale-avond foto’s en videomateriaal worden gemaakt. Deze kunnen worden gedeeld tijdens de finale-avond van Kwizzuth, op de Kwizzuth website en via social media. Bezwaren tegen het gebruik van dit beeldmateriaal kunnen kenbaar gemaakt worden bij de organisatie via kwizzuth@gmail.com uiterlijk 1 dag voor de quiz-avond.
 7. Tenslotte
  7.1 Zowel de organisatie als de stichting Kwizzuth Millus kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolgen van deelname aan Kwizzuth Millus. Deelnemen aan Kwizzuth Millus is dus geheel op eigen risico.
  7.2 Door deelname aan Kwizzuth verklaren alle deelnemers dat zij kennis genomen hebben van alle spelregels, waaronder dit reglement.
  7.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  7.4 Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.

Veel succes en veel plezier!

Bestuur stichting Kwizzuth Millus